Miasto - Tygodnik Koszaliński

SZANSA NA MIESZKANIE DO MODERNIZACJI

Remont::Fot.Mariusz Czajkowski

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie poszukuje chętnych, którzy nie mając dotychczas własnego mieszkania, zdecydują się  wyremontować lokal komunalny na własny koszt.

ZBM ogłosił właśnie wykaz pierwszych pięciu lokali,które oddane zostaną najemcom w zamian za wykonanie modernizacji lub remontu.O lokal mogą starać  się wszystkie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

- nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - należy przez to rozumieć osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nie będące współlokatorami,które zamieszkują w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby te są osobami niepełnosprawnymi lub zamieszkują w lokalu razem z osobami niepełnosprawnymi w normatywnej powierzchni pokoi nie uwzględnia się 10m2 na jedną osobę niepełnosprawną,

 

- osiągają dochód nie wyższy niż:

w gospodarstwie jednoosobowym – 500% najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj.: 4.155,75 zł w gospodarstwie wieloosobowym - 250% najniższej emerytury tj.: 2.077,87 zł - są członkami wspólnoty samorządowej – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Koszalin z zamiarem stałego pobytu.Pamiętać należy, że pierwszeństwo przyznania prawa do dokonania nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, przysługuje osobom znajdującym się na listach przydziału mieszkań. (Jednak osoby z list bardzo rzadko korzystają z tej możliwości z powodów finansowych)

Przyznanie prawa do nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, podlega weryfikacji przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w zakresie spełnienia kryteriów określonych w uchwale.

WYMAGANE DOKUMENTY:Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu komunalnego,  obowiązujące druki można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dziale Spraw Lokalowych, sekretariacie, kancelarii, ZGM - 1,2,4 oraz ze strony internetowej www.zbm.koszalin.pl.

Potrzebne jest zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,(dochód brutto winien być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe).

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość innych dochodów (np. renty, emerytury, alimentów, zasiłków, ...). Inne dokumenty to:

1. Zaświadczenie o ilości osób zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania.

2. Ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności.

3. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na wykonanie remontu lokalu.

KIEDY OGLĄDAĆ?

Lokale przeznaczone do nadbudowy, przebudowy lub remontu udostępnione będą od obejrzenia w dniach:9 i 12 kwietnia 2013 roku w godzinach 14.30 – 15.00.

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych niż wyznaczone terminy, po uprzednim kontakcie telefonicznym:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nr 1 ul. Odrodzenia 34 tel. 94 30 09 101

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nr 2: ul. Jana Matejki 19 tel. 94 30 09 102

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nr 4: ul Łużycka 30 tel  94 30 09 104

TERMIN SKŁADANIA OFERT:Oferty na wykonanie nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, wraz z podaniem adresu lokalu, którego wniosek dotyczy, należy składać w Dziale Spraw Lokalowych  Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie ul. Połczyńska 24 pokój nr 4 i  5. Termin składania wniosków do dnia 17 kwietnia 2013 roku do godziny 10.00. Za termin złożenia wniosku uważa się termin wpływu do ZBM.

INFORMACJA O WYBORZE:Wykaz osób zakwalifikowanych do dokonania nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, zostanie podany do publicznej wiadomości, po zaopiniowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w terminiedo dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Oglądasz teraz: SZANSA NA MIESZKANIE DO MODERNIZACJI